دخالت شرکت جاسوسی اسرائیلی در 33 انتخابات سراسر جهان

دخالت شرکت جاسوسی اسرائیلی در 33 انتخابات سراسر جهان
شرکت جاسوسی اسرائیلی، 33 انتخابات در سراسر جهان را دستکاری کرده است.