پیچیدگی کد

پیچیدگی الگوریتم‌های معمول در برنامه نویس

پیچدگی عملیات مرسوم برای ساختمان داده‌‌های مختلف
پیچدگی عملیات مرسوم برای ساختمان داده‌‌های مختلف


در تصویر زیر، پیچدگی الگوریتم‌های جستجوی لیست شده است.

الگوریتم‌های جستجو و پیچیدگی آنها
الگوریتم‌های جستجو و پیچیدگی آنها


در ادامه مقایسه آنها روی نمودار نمایش داده شده است

مقایسه تعداد عملیات انجام شده بر اساس تعداد ورودی
مقایسه تعداد عملیات انجام شده بر اساس تعداد ورودی