این افراد انتشارات بارز را دنبال می‌کنند:

به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده