تفاوت داده و اطلاعات و مفاهیم انسانی

تفاوت داده و اطلاعات و مفاهیم انسانی
ما نیاز به جمع آوری و پردازش داده و ایجاد دانش و بینش و نگرش و بدست آو...