چای ۷: اجرای دستورات قبلی در ترمینال

چای ۷: اجرای دستورات قبلی در ترمینال
برای اینکه دستوراتی که قبلا توی shell اجرا کردیم رو دوباره اجرا کنیم م...