چای ۹: تبدیل GeoJSON به SVG با استفاده از D3

چای ۹: تبدیل GeoJSON به SVG با استفاده از D3
تبدیل یک عارضه جغرافیایی به فرمت GeoJSON و نمایش اون به فرمت SVG.