چای ۱۲: فرمت‌دهی ویدئو برای Video Strickerهای تلگرام با استفاده از FFmpeg

چای ۱۲: فرمت‌دهی ویدئو برای Video Strickerهای تلگرام با استفاده از FFmpeg
فرمت‌دهی ویدئوها بر اساس پیش‌نیازهای تلگرام با استفاده از ‌FFmpeg