ایجاد یک سایت چند قالبی (دارک و لایت) در ری اکت

بعد از مدت ها برگشتم . این بار با یک ویدئو .

دوست داشتم که تجربه ایجاد یک سایت با دو قالب دارک و لایت و نحوه پیاده سازی اون رو در ری اکت با هم کار کنیم .

خوب قبل از اینکه ویدئو رو ببیند کمی صحبت کنیم

طبق علاقه شخصی خودم و دلایل منطقی (یا حتی غیر منطقی و تعصبی) از context api استفاده کردم. در کنار اون ، متریال رو نصب کردم (material-ui نسخه 4.2) که با پروایدری که داره بتونیم قالب رو کامل تغییر بدیم . خوب توی این راه به مشکلاتی خوردم ، چون هنوز داکیومنت جدید متریال رو کامل نخوندم و به همین دلیل در تابع createMuiTheme به مشکلاتی خوردم و برطرف کردم .

ممنون میشم نظرتون رو بدونم

کد فایل ها رو بعد از فیلم قرار دادم .
https://www.aparat.com/v/eEPAX


state.js

import React, {createContext, useContext, useReducer} from 'react';

export const StateContext = createContext();

export const StateProvider = ({reducer, initialState, children}) =>(
  <StateContext.Provider value={useReducer(reducer, initialState)}>
    {children}
  </StateContext.Provider>
);

export const useStateValue = () => useContext(StateContext);

MaterialUIProvider.js

import {createMuiTheme} from '@material-ui/core/styles';
import purple from '@material-ui/core/colors/purple';
import green from '@material-ui/core/colors/green';

const primary = green[500];
const accent = purple['A200'];

const light = {
  primary: {
    main: primary
  },
  secondary: {
    main: accent
  },
}

const dark = {
  primary: {
    main: accent
  },
  secondary: {
    main: primary
  },
}

export const lightTheme = createMuiTheme({
  palette: light,
});

export const darkTheme = createMuiTheme({
  palette: dark,
});

Login.js

import React, {useEffect} from 'react';
import Avatar from '@material-ui/core/Avatar';
import Button from '@material-ui/core/Button';
import CssBaseline from '@material-ui/core/CssBaseline';
import TextField from '@material-ui/core/TextField';
import FormControlLabel from '@material-ui/core/FormControlLabel';
import Checkbox from '@material-ui/core/Checkbox';
import Link from '@material-ui/core/Link';
import Grid from '@material-ui/core/Grid';
import Box from '@material-ui/core/Box';
import LockOutlinedIcon from '@material-ui/icons/LockOutlined';
import Typography from '@material-ui/core/Typography';
import {makeStyles} from '@material-ui/core/styles';
import Container from '@material-ui/core/Container';
import LightButton from "@material-ui/icons/Highlight"
import DarkButton from "@material-ui/icons/HighlightOutlined"
import {useStateValue} from "./state";
import IconButton from "@material-ui/core/IconButton/IconButton";

function MadeWithLove() {
  return (
    <Typography variant="body2" color="textSecondary" align="center">
      {'Built with love by the '}
      <Link color="inherit" href="https://material-ui.com/">
        Material-UI
      </Link>
      {' team.'}
    </Typography>
  );
}

const useStyles = makeStyles(theme => ({
  '@global': {
    body: {
      backgroundColor: theme.palette.common.white,
    },
  },
  paper: {
    marginTop: theme.spacing(8),
    display: 'flex',
    flexDirection: 'column',
    alignItems: 'center',
  },
  avatar: {
    margin: theme.spacing(1),
    backgroundColor: theme.palette.secondary.main,
  },
  form: {
    width: '100%', // Fix IE 11 issue.
    marginTop: theme.spacing(1),
  },
  submit: {
    margin: theme.spacing(3, 0, 2),
  },
}));

export default function SignIn() {
  const classes = useStyles();
  const [{theme}, dispatch] = useStateValue();

  return (
    <Container component="main" maxWidth="xs">
      <CssBaseline/>

      <div className={classes.paper}>
        {theme === "light" &&
        <IconButton
          ={() => {
            dispatch({
              type: "changeTheme",
              theme: "dark"
            })
          }}>
          <LightButton/>
        </IconButton>
        }

        {theme === "dark" &&
        <IconButton
          ={() => {
            dispatch({
              type: "changeTheme",
              theme: "light"
            })
          }}>
          <DarkButton/>
        </IconButton>
        }
        <Avatar className={classes.avatar}>
          <LockOutlinedIcon/>
        </Avatar>
        <Typography component="h1" variant="h5">
          Sign in
        </Typography>
        <form className={classes.form} noValidate>
          <TextField
            variant="outlined"
            margin="normal"
            required
            fullWidth
            id="email"
            label="Email Address"
            name="email"
            autoComplete="email"
            autoFocus
          />
          <TextField
            variant="outlined"
            margin="normal"
            required
            fullWidth
            name="password"
            label="Password"
            type="password"
            id="password"
            autoComplete="current-password"
          />
          <FormControlLabel
            control={<Checkbox value="remember" color="primary"/>}
            label="Remember me"
          />
          <Button
            type="submit"
            fullWidth
            variant="contained"
            color="primary"
            className={classes.submit}
          >
            Sign In
          </Button>
          <Grid container>
            <Grid item xs>
              <Link href="#" variant="body2">
                Forgot password?
              </Link>
            </Grid>
            <Grid item>
              <Link href="#" variant="body2">
                {"Don't have an account? Sign Up"}
              </Link>
            </Grid>
          </Grid>
        </form>
      </div>
      <Box mt={5}>
        <MadeWithLove/>
      </Box>
    </Container>
  );
}

App.js

import React from 'react';
import Login from "./Login";
import {StateContext, StateProvider} from "./state";
import {darkTheme, lightTheme} from "./MaterialUIProvider";
import {ThemeProvider} from '@material-ui/styles';

export default function SignIn() {

  const initialState = {
    theme: 'light'
  }

  const reducer = (state, action) => {
    switch (action.type) {
      case 'changeTheme':
        return {
          ...state,
          theme: action.theme
        };

      default:
        return state;
    }
  };

  return (
    <StateProvider initialState={initialState} reducer={reducer}>
      <StateContext.Consumer>
        {value=> {
          const theme=value[0].theme

          return (
            <ThemeProvider theme={theme === 'light' ? lightTheme : darkTheme}>
              <Login/>
            </ThemeProvider>
          )
        }
        }
      </StateContext.Consumer>
    </StateProvider>
  );
}