نوشتن تست در ReactJs برای هوک ها

داخل یکی از مقاله های قبلیم در مورد نوشتنن تست برای Reactjs صحبت کردیم .

https://virgool.io/@nima.2004hkh/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-reatcjs-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-jest-%D9%88-enzyme-uzkagtsqm5uc


مشکلی که داشتم چی بود؟ اینکه من میخواستم داخل یک functional component که هوک داره ، یک تست بنویسم . من داخل کامپوننت هم از Material-ui ‌استفاده کردم چون کار باهاش برام لذت بخشه . ( سلیقه ای دیگه . منم بد سلیقم )‌.

هرکار میکردم نمیتونستم به سلکتورها برسم . به هر دری زدم و متوجه شدم که برای هوک ها باید کارهای دیگه ای کرد و به شکل دیگه نوشت . موضوع اینه که وقتی ما Functional Component داریم مینویسیم ، Enzyme نمیتونه کامپوننت رو رندر کنه . چون باید حتما کامپوننت یک instance از کلاس باشه . اما ما Function داریم مینویسیم .

بعد از کلی زیر و رو کردن فهمیدم باید از یک کتابخانه دیگه استفاده کنیم .

کتابخانه react-testing-library همونیه که میتونه کمک کنه به ما .

حالا با یک مثال ساده نگاه میندازیم به موضوع :

import React, {useState} from 'react'
import {withStyles} from '@material-ui/core/styles';
import PropTypes from 'prop-types';
import InputAdornment from '@material-ui/core/InputAdornment';
import TextField from '@material-ui/core/TextField';
import classNames from 'classnames';
import Grid from "@material-ui/core/Grid";
import {isNumber} from "persian-regex";
import Fab from '@material-ui/core/Fab';

const styles = theme => ({
  root: {
    display: 'flex',
    flexWrap: 'wrap',
  },
  margin: {
    margin: theme.spacing.unit,
    height: 39
  },
  textField: {
    flexBasis: 200,
  },
  rootGrid: {
    padding: 0,
    height: '100%',
    overflow: 'hidden'
  },
  rootGridItem: {
    textAlign: 'left'
  },
  adornment: {
    '& p':
      {
        color: '#ffffff',
        fontSize: 12,
        display: 'inherit',
        width: 85,
        paddingRight: 5
      }
  },
  inputLabel: {
    color: '#ffffff'
  },
  extendedIcon: {
    marginRight: theme.spacing.unit,
  },
  fabButton: {
    width: '100%',
    margin: '0 auto',
    textAlign: 'center',
    borderRadius: 5
  },
  fabButtons: {
    padding: 6
  },
  buyFab: {
    backgroundColor: '#12b886',
    color: '#ffffff'
  },
  sellFab: {
    backgroundColor: '#fa5252',
    color: '#ffffff'
  }
});

function Limit(props) {
  const [buyAmount, setBuyAmount] = useState(0);
  const [alert, setAlert] = useState("");
  
  function handleBuy() {
    setAlert("")
    if (buyAmount === 0 || buyAmount === "")
      setAlert("missing inputs")
    setTimeout(() => {
      setAlert("");
    }, 2000)
  }

  function handleChange(event, name) {
    const amount = event.target.value;
    if (amount !== undefined)
      if (isNumber(amount))
        switch (name) {
          case 'buyAmount':
            setBuyAmount(amount);
            break;
        }
  }

  const {classes} = props;

  return (
    <React.Fragment>
      <Grid container classes={{container: classes.rootGrid}}>

        <Grid item xs={6} className={classes.rootGridItem}>
          <TextField
            id="filled-adornment-amount"
            className={classNames(classes.margin, classes.textField)}
            variant="filled"
            InputLabelProps={{
              classes: {root: classes.inputLabel}
            }}

            value={buyAmount > 0 ? buyAmount : ""}
            ={(e) => handleChange(e, 'buyAmount')}
            InputProps={{
              inputProps: {'data-testid': "buyAmount"},
              classes: {root: classes.inputLabel},
              startAdornment: <InputAdornment position="start" classes={{root: classes.adornment}}>
                Amount (IRR)
              </InputAdornment>,
            }}
          />
        </Grid>

        <Grid item xs={6} className={classNames(classes.rootGridItem, classes.fabButtons)}>
          <Fab
            data-testid="buy"
            classes={{
              root: classes.buyFab
            }}
            ={handleBuy}
            variant="extended"
            size="large"
            color="primary"
            aria-label="Buy"
            className={classes.fabButton}
          >
            Buy
          </Fab>
        </Grid>
        <div data-testid="alert">{alert}</div>

      </Grid>

    </React.Fragment>
  )
}
Limit.propTypes = {
  classes: PropTypes.object.isRequired,
};
export default withStyles(styles)(Limit);

داخل این مثال از material-ui و یکی از پکیج هایی که خودم نوشتم به اسم persian-regex استفاده کردم .

حالا میخوام تستم رو درست کنم . میرم داخل پوشه __tests__ و یک فایل به اسم Limit.js ‌میسازم . تست ما از این پوشه پیروی میکنه .

داخل ترمینال پکیجمون رو نصب میکنیم :

npm i react-testing-library --save-dev

حالا داخل Limit.js که ساختیم برای تست کد زیر رو میزنیم :

import React from 'react';
import Limit from "../Components/Limit"; // limit component we made above
import 'react-testing-library/cleanup-after-each'
import {render, fireEvent} from 'react-testing-library'
import {isNumber} from "persian-regex";

describe('Test Limit Component', () => {

  describe('Click on Buy Buttons and check validation', () => {

    describe('should click on Buy Button ', () => {
      it('should return false , cause inputs are empty', () => {
        const {getByTestId} = render(<Limit/>)
        const buyButton = getByTestId('buy');
        const buyAmountInput = getByTestId('buyAmount');
        const alert = getByTestId('alert');

        fireEvent.change(buyAmountInput, {target: {buyAmount: ""}});
        fireEvent.click(buyButton)

        if (buyAmountInput.buyAmount === "") {
          expect(alert).toContain('missing inputs')
        }
      })

      it('write into buy Amount input and it should get value : 123456789', () => {
        const {getByTestId} = render(<Limit/>)
        const number = '123456789';
        const buyAmountInput = getByTestId('buyAmount');
        fireEvent.change(buyAmountInput, {target: {buyAmount: isNumber(number) ? number : ''}})
        expect(buyAmountInput.buyAmount).toEqual(number)
      })

      it('write into buy Amount input and it should get empty value because input is not valid', () => {
        const {getByTestId} = render(<Limit/>)
        const number = 'hi there';
        const buyAmountInput = getByTestId('buyAmount');
        fireEvent.change(buyAmountInput, {target: {buyAmount: isNumber(number) ? number : ''}})
        expect(buyAmountInput.buyAmount).toEqual('')
      })

    })

  })
})

داخل کد بالا سه شرط نوشتم . یکی کلیک کردن روی دکمه خرید ، بدون وارد کردن مقدار ، یکی کلیک با مقدار درست یکی هم با مقدار اشتباه و validate کدن input . حالا بعد از اجرای دستور npm run test ، تست یکی یکی اجرا میشه و درست بودنشون چک میشه .