از این به بعد راجع به تغیر فیلد کاریم و روزمرگی هام براتون می نویسم