استفاده از فونت دلخواه در React Native

استفاده از فونت دلخواه در React Native
سلامبرای اینکه از کاستوم فونت ها در پروژه های ری‌اکت نیتیو استفاده کنی...