تعریف تاب آوری در اولین سایت مددکاری اجتماعی


محمدرضا مقدسی
مدرس و پژوهشگر تاب آوری
برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی :
وجود چالش وتنش
نتیجه خوب
تکیه زد به عبارت ساده تراین دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری ضرورتا بایستی وجود داشته باشد.
هر تعریفی از تاب آوری بدون وجود یکی از این دو مولفه جامعیت لازم را نخواهد داشت.
علاوه بر دو مفهوم ضروری " شرایط پرتنش" و " نتیجه خوب " در راه رسیدن به تعریف تاب آوری بایستی به سه بعد زمانی ، آینده ، حال و گذشته نیز توجه صورت گیرد.
آنجا که تاب آوری نقش مقابله ای دارد توان تاب آوری در زمان حال است و آن هنگام که از بروز صدمه و آسیب پیشگیری میکند بهره مند ازقدرت موثر در آینده یا اینده نگری تاب آوری را شاهد هستیم و هنگامی که از اثر بخشی تاب آوری برای بازیابی و باز توانی پس از آسیب و صدمات و یا تروما استفاده میکنیم در واقع از تاب آوری گذشته نگر بهره جسته ایم .
در این معنا تاب آوری محدود به پیشگیری ، مقابله و بازیابی و احیاء پس از ضربه نیست.

تا به اینجا به دو مولفه ( شرایط پرتنش ، نتیجه خوب) و سه وجه زمانی ( حال ، آینده و گذشته ) اشاره شد اکنون با ترسیم مربعی که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از:
غلبه
عبور
بازیابی
دستیابی
کار ساخت و ارایه تعریف تاب آوری را به انتها نزدیکتر میکنیم
فرد ، خانواده ، جامعه ، اقلیم ، سامانه و سازمان تاب آور بایستی بتواند بر چالش ها غلبه کند از موانع عبور کند و صدمات احتمالی را بازسازی ، ترمیم و بازیابی کند و به اهداف خویش دست پیدا کند .
که بصورت خلاصه عبارتست از صرف انرژی در جهت بهبود اوضاع

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران