مدرسه تاب آور در اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران


محمدرضا مقدسی

مدرس و پژوهشگر تاب آوری

تاب آوری در مقابل آسب پذیری قرار دارد کما اینکه مدرسه تاب آورهم در مقابل مدرسه آسیب پذیر قرار میگیرد.
نیازهای اجتماعی امروز خصوصا درامر تعلیم و تربیت متنوع و متعدد شده اند مقتضیات زمانی ایجاب میکند مددکاری اجتماعی به ساختار سازمانی مدرسه ها راه پیدا کند. شاید بتوان گفت شاخص اصلی آسیب زا بودن و یا آسیب پذیری یک محیط اجتماعی سستی پیوندها ، فقدان مشارکت ، تجانس وفقدان حمایت های متقابل است. وجود مددکاران در مدارس میتواند فرآیند مشارکت و امداد اجتماعی را تسهیل کند و قدرت تاب آوری مدارس و دانش آموزان را افزون کند.

ولی" تاب آوری" در روانشناسی تربیتی مورد غفلت قرار گرفته است(کاری گان و تولند، 2013).

نبودن مددکار اجتماعی در مدرسه به معنای عدم نیاز نیست اما پویایی ، انعطاف ، آمادگی و پیش بینی سازمانی از ضرورت های آموزش و پرورش است.
دسترسی آسان و سریع به امداد و حمایتهای اجتماعی وبه ویژه خدمات مددکاری برای کارکنان ، دانش آموزان و خانواده ها آنها را در عبوراز مشکلات و غلبه بر چالشها و بحرانهای پیش رو یاری خواهد کرد.

وجود مددکاری اجتماعی در مدارس هم چنین میتواند اثر بخشی ادارات مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و هم چنین اداره بهداشت و تغذیه را از طریق هم افزایی تسهیل و ارتقاء دهد.

مددکاری اجتماعی در مدرسه میتواند به تاب آوری مدرسه منجر شود.که این در نهایت به موفقیت تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد (واکسمن، هووانگ ، 1997).

حمایت اجتماعی در مدارس میتواند خصوصا به دانش آموزان در معرض آسیب کمک کند که بر چالش ها ، ناکامی ها و شکست های دوران تحصیل غلبه کرده و راه موفقیت تحصیلی خویش را دنبال کنند.

پژوهشها نشان داده است که پیشرفت تحصیلی نیز میتواند تاب آوری را ارتقاء دهد (راتر، 1991).

تحصیل رفتاری جامعه پسند است.

وتاکید خانواده ها و تاثیرگذاری این مساله در سبکهای فرزند پروری یا تاکید خانواده ها بر تحصیل خود نیز از سوی دیگر موجب توسعه تاب آوری است (جانسون ، 1998).

انتظار میرود که خانواده ها ، روانشناسان مدرسه ، روانشناسان تربیتی ، مددکاران اجتماعی ساز وکاری را فراهم کنند که این مقوله بیشتر مورد تاکید وتوجه قرار گیرد چرا که همه سرمایه ما فرزندان و دانش آموزان ما هستند و بایسته و شایسته آن است که از تمامی مولفه های اثر گذار در حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و تقویت تاب آوری آنها بهره مند باشیم . امید میرود بمانند تاسیس اداره مراقبت دربرابر آسیب اجتماعی شاهد حضور مددکاران اجتماعی در مدارس نیز باشیم .

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران