جستاری تحلیلی از خیزش و افول وبلاگستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ وبلاگستان

جستاری تحلیلی از خیزش و افول وبلاگستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ وبلاگستان
چه عواملی در ظهور و افول وبلاگستان فارسی دخیل بودند و مرگ وبلاگستان دق...