عاشق سفر هستم با این که قبلا عاشق برنامه نویسی بودم !