سه درس کسب و کار از ثروتمندترین مرد چین

سه درس کسب و کار از ثروتمندترین مرد چین
پس از شکست رکورد بزرگ ترین عرضه عمومی سهام، جک ما، موسس علی بابا، ر...