داکر در عمل :: چرخه اجرای کانتینرها در داکر

در پست قبلی یک کانتینر در داکر اجرا کردیم

docker run dockerinaction/hello_word

وقتی این دستور را اجرا می کنید یک چرخه اجرا می شود که به آن می‌پردازیم

چرخه اجرای فرمان در داکر
چرخه اجرای فرمان در داکر

پس از اجرا فرمان Hello World داکر از کانتینر خارج شده و خودکار متوقف می‌شود. این موضوع را درک کنید که حالت اجرا یک کانتینر یا مخزن به اجرا برنامه درون آن بستگی دارد.