ماجرای جدید USB debugging و اندروید استودیو

ماجرای جدید USB debugging و اندروید استودیو
وقتی اندروید استودیو و اصحاب اندروید استودیو رو نصب کردم، موبایل گرامی...