44:نوآوری غیر منتظره

44:نوآوری غیر منتظره
اسم فایزر و واکسنشون رو خیلیامون شنیدیم. اسم مدرنا رو هم شاید شنیده با...