منابع داده‌نگاری و مصورسازی آن

از اونجایی که برای داده‌نگاری و مصورکردن آن منابع زیادی وجود داره، به کمک سینا برادرم تصمیم گرفتیم که منابع خوب رو اینجا جمع‌آوری کنیم. لطفاً به ترتیب ازشون استفاده کنین.