🥒 موانع استفاده از لوازم بهداشت جنسی (بررسی موردی کاندوم)

🥒 موانع استفاده از لوازم بهداشت جنسی (بررسی موردی کاندوم)
این مطلب حاصل پژوهش و تحقیق من، نوید فرازمند، نیلوفر غفاری و فائزه نظر...