جذب سرمایه خارجی

خیلی از ماها که تو ایران هستیم بعضا این تصویر در ذهن مون هست که آره مث...