افتادن در تله دانش دیجیتال مارکتینگ!

افتادن در تله دانش دیجیتال مارکتینگ!
داستان جدال اعتماد به نفس و توهم دانش در زندگی حرفه ای یک دیجیتال مارک...