پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند...

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند...
استاد شهریار