سن جدید بازنشستگی برای کارکنان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی سن جدید بازنشستگی را اعلام کرد.
سازمان تامین اجتماعی سن جدید بازنشستگی را اعلام کرد.


در حال حاضر کارکنان زن در سازمان تامین اجتماعی در ۵۵ سالگی و مردان نیز در ۶۰ سالگی بازنشست می‌شوند. این سازمان در اطلاعیه‌ای جدید عنوان کرد که از سال آینده تحت شرایط خاصی سن بازنشستگی تغییر می‌کند؛ بر این اساس افرادی که در یکی از سمت‌های زیر در این سازمان مشغول به کار باشند،‌ می‌توانند با ارائه درخواستی کتبی، تا حداکثر ۵ سال از سنوات آن‌ها کاهش می‌یابد. به این ترتیب اگر حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین حداقل ۲۰ سال سابقه اشتغال در یکی از مشاغل زیر را داشته باشند می‌توانند از این حق بهره‌مند گردند.

لیست مشاغل اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی که مشمول این قانون می‌شوند:‌

  • پرستار
  • سرپرستار
  • مترون بیمارستان
  • آزمایشگاه
  • بهیار
  • اتاق عمل
  • بهدار
  • هوشبری


نکته قابل توجه آن است که برای تحقق این موضوع حتما باید هر دو شرط برقرار باشد؛ این موضوع در رابطه با اکثر بازنشستگی‌ها صادق است.
اگر بین پرداخت حق بیمه فاصله‌ای وجود داشته باشد،‌ این فاصله در نظر گرفته نمی‌شود و فرد باید از حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه برخوردار باشد.

در یکی از بندهای این قانون آمده است که افراد تحت شرایطی می‌توانند با وجود سابقه ۲۰ سال پرداخت حق بیمه بازنشست شوند:

۱- مردان ۶۰ ساله و زنان ۵۵ ساله؛‌در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه‌شان بین ۱۰ تا ۱۹ سال باشد.

۲- سن فرد به سن مقرر در قانون رسیده باشد ولی سابقه پرداخت حق بیمه‌اش کمتر از ۱۰ سال باشد؛ در این شرایط باید به اندازه سال‌هایی که از ۱۰ سال کمتر است حق بیمه را بپردازد و سپس برای بازنشستگی تقاضا کند.

در قسمتی دیگر از این قانون آمده که اگر فرد حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و بخواهد ۱۰ سال زودتر از زمان تعیین شده بازنشست شود، این سن در زنان از ۵۵ سال به ۴۵ و در مردان از ۶۰ به ۵۰ سالگی کاهش می‌یابد. در رابطه با کسانی که حداقل ۳۵ سال سابقه پیداخت حق بیمه داشته باشند شرط سنی حذف می‌شود و می‌توانند در هر سنی که هستند تقاضای بازنشستگی کنند.

طبق این قانون، در رابطه با کسانی که در مشاغل ذکر شده کار می‌کنند هر یک سال سابقه پرداخت بیمه معادل با یک سال و نیم محاسبه می‌شود. اگر شخصی حداقل ۲۰ سال مداوم یا ۲۵ سال متناوب در این مشاغل سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می‌تواند در هر سنی درخواست بازنشستگی دهد.