کدام کشورها بیش از همه به دنبال دیجیتال مارکترها هستند؟

کدام کشورها بیش از همه به دنبال دیجیتال مارکترها هستند؟
امروز نزدیک به نصف جهان از اینترنت استفاده می‌کنند ،روز به روز کارهای...