اولین همایش ری اکت در ایران؛ خوب یا بد؟!

اولین همایش ری اکت در ایران؛ خوب یا بد؟!
همایش ری اکت در ایراناکثر برنامه نویسا شاید یه بار این جمله به گوششون...