طراحی یک محصول خلاقانه فقط به هنر نیاز ندارد!

طراحی یک محصول خلاقانه فقط به هنر نیاز ندارد!
این مطلب درباره دید یک طراح نسبت به محصول خودش و از معایب هنری بودن ای...