این افراد انتشارات موتور جستجوی هوشمند و تعاملی مردمیار ojo را دنبال می‌کنند:

مستندترین اخبار از موتور جستجوی گوگل که با ما ایرانیها ارتباط مستقیم دارد، حتما اکانت من را دنبال کنید و در دنبال کردن مطالب من تردید نکنید.
مشاور اقتصادی و اجرایی صنایع و معادن، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره بنیاد ملی نخبگان , معاونت اجرایی شرکت پردیس