استفاده از Fast Android Networking

Fast Android Networking
Fast Android Networking

کتابخانه Fast Android Networking را میتوان در هر اپلیکیشن اندروید استفاده کرد.

چگونگی استفاده از Fast Android Networking:

کد زیر را در build.gradle اپلیکیشن خود اضافه کنید:

implementation 'com.amitshekhar.android:android-networking:1.0.2'

فراموش نکنید که دسترسی اینترنت را فعال نمایید:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

سپس کد زیر را در ()onCreate اضافه نمایید:

AndroidNetworking.initialize(getApplicationContext());

استفاده از Fast Android Networking با Jackson Parser:

implementation 'com.amitshekhar.android:jackson-android-networking:1.0.2'
// Then set the JacksonParserFactory like below
AndroidNetworking.setParserFactory(new JacksonParserFactory());

ایجاد درخواست GET:

AndroidNetworking.get("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/getAllUsers/{pageNumber}")
         .addPathParameter("pageNumber", "0")
         .addQueryParameter("limit", "3")
         .addHeaders("token", "1234")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.LOW)
         .build()
         .getAsJSONArray(new JSONArrayRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void (ANError error) {
           // handle error
          }
        });  

ایجاد درخواست POST:

AndroidNetworking.post("https://fierce-cove-29863.herokuapp.com/createAnUser")
         .addBodyParameter("firstname", "Amit")
         .addBodyParameter("lastname", "Shekhar")
         .setTag("test")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response
          }
          @Override
          public void (ANError error) {
           // handle error
          }
        });

دانلود فایل از سرور:

AndroidNetworking.download(url,dirPath,fileName)
         .setTag("downloadTest")
         .setPriority(Priority.MEDIUM)
         .build()
         .setDownloadProgressListener(new DownloadProgressListener() {
          @Override
          public void (long bytesDownloaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .startDownload(new DownloadListener() {
          @Override
          public void onDownloadComplete() {
           // do anything after completion
          }
          @Override
          public void (ANError error) {
           // handle error  
          }
        });

آپلود فایل در سرور:

AndroidNetworking.upload(url)
         .addMultipartFile("image",file)  
         .addMultipartParameter("key","value")
         .setTag("uploadTest")
         .setPriority(Priority.HIGH)
         .build()
         .setUploadProgressListener(new UploadProgressListener() {
          @Override
          public void (long bytesUploaded, long totalBytes) {
           // do anything with progress 
          }
         })
         .getAsJSONObject(new JSONObjectRequestListener() {
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
           // do anything with response        
          }
          @Override
          public void (ANError error) {
           // handle error 
          }
         });

Writer : MD_CODER