چرا نباید ارتباط‌مان با حیوانات را قطع کنیم؟

چرا نباید ارتباط‌مان با حیوانات را قطع کنیم؟
سرش را جمع کرده توی شکمش و به سختی نفس می‌کشد. صدای پرنده‌ها از اطراف‌...