هرچی سعی کردم یه بیو خوب و آبرومند بنویسم نشد.نه میخواستم از خودم بگم نه میخواستم شعر و حرف حکیمانه باشه نه میخواستم تو جمله‌هام «من» باشه.همینطوری که هستم بخون و ببین.مهم نیست کی‌ام.