این افراد انتشارات فلسفه برای فرزانگان را دنبال می‌کنند:

پزشک عمومی و کارشناس ارشد بهداشت و پزشکی انفورماتیک