معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم ابتدایی ❤️

معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم ابتدایی ❤️
معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم ابتدایی ❤️


جدا شد یکی چشمه از کوهسار *** به ره گشت، ناگه به سنگی دچار

چشمه ای از کوهستان جدا شد. در راه ناگهان به سنگی برخورد.

به نرمی، چنین گفت با سنگ سخت: *** «کرم کرده، راهی ده، ای نیک بخت!»

به آرامی به سنگ محکم گفت: «ای نیک بخت، لطف کن و راهی برای عبور به من بده.»

گران سنگ تیره دل سخت سر *** زدش سیلی و گفت: « دور ای پسر

سنگ بزرگ و بد دل سیلی محکمی به چشمه زد و گفت: « دورشو ای پسر

نجنبیدم از سیل زورآزمای *** که ای تو، که پیش تو جنبم ز جای؟»

من با آمدن سیل پر زور و خروشان از جا تکان نخوردم. تو کی هستی که در مقابل تو از جایم تکان بخورم؟»

نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد *** به کندن در استاد و ابرام کرد.

چشمه از جواب سنگ ناامید و دلسرد نشد و با پافشاری و اصرار به کندن مشغول شد

بسی کند و کاوید و کوشش نمود *** کز آن سنگ خارا رهی برگشود ...

بسیار تلاش و کوشش کرد و به کندن ادامه داد تا از میان سنگ سخت راهی باز کرد

برو کارگر باش و امیدوار *** که از یأس، جز مرگ، ناید به بار

برو تلاش کن و کار کن و امیدوار باش زیرا از ناامیدی و یاس چیزی جز مرگ به دست نمی آید.

گرت پایداری است در کارها *** شود سهل، پیش تو دشوارها

اگر در کارهایت پایداری و پافشاری داشته باشی تمام کارهای سخت برای تو آسان می شود.

معنی لغات چشمه و سنگ:

کوهسار: کوهستان

کرم: لطف

تیره دل: بدخواه

زورآزمای: کسی که زور خودش را به دیگران نمایان می‌کند.

ابرام: پافشاری

سنگ خارا: سنگ سخت

سهل: آسان

محمدتقی بهار مختلص به ملک الشعرای از شاعران نامی کشورمان است که شعر چشمه و سنگ از میان آثار این هنرمند بزرگ انتخاب شده است. سرگذشت چشمه در شعر چشمه و سنگ به ما یاد می دهد که باید در مقابل سختی ها امید خود را از دست ندهیم و به تلاش ادامه بدهیم.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب