معنی شعر کاجستان فارسی پنجم ابتدایی❤️


در کنار خطوط سیم پیام *** خارج از ده، دو کاج روییدند

در کنار سیم‌های مخصوص پیام در خارج از روستا دو کاج روییدند.

سالیان دراز، رهگذران *** آن دو را چون دو دوست می دیدند

رهگذران سالیان طولانی آن دو کاج را مثل دو دوست می‌دیدند.

روزی از روزهای پاییزی *** زیر رگبار و تازیانه‌ی باد

یک روز از روزهای پاییز در زیر رگبار و وزش شدید باد

یکی از کاج‌ها به خود لرزید *** خم شد و روی دیگری افتاد

یکی از کاج‌ها لرزید و خم شد و بر روی کاج دیگر افتاد

گفت: «ای آشنا، ببخش مرا *** خوب در حال من، تأمل کن

گفت:« ای دوست و آشنا من را ببخش. خوب به احوال من فکر کن

ریشه‌هایم ز خاک، بیرون است *** چند روزی، مرا تحمل کن.»

ریشه‌های من بیرون از خاک مانده است. چند روز وضعیت من را تحمل کن و بگذار به تو تکیه کنم.»

کاج همسایه، گفت با نرمی: *** «دوستی را نمی‌برم از یاد،

کاج همسایه با نرمی و مهربانی گفت: « دوستی بین ما را فراموش نمی‌کنم

شاید این اتفاق هم روزی *** ناگهان از برای من افتاد.»

شاید یک روزی این اتفاق برای من هم بیفتد.

مهربانی به گوش باد رسید *** باد، آرام شد، ملایم شد

مهربانی کاج به گوش باد رسید. باد آرام گرفت و ملایم وزید.

کاج آسیب دیده‌ی ما هم *** کم کمک، پا گرفت و سالم شد.

کاج آسیب دیده ما هم آرام و کم کم قدرت گرفت و سالم شد.

میوه‌ی کاج ها، فرو می‌ریخت *** دانه ها ریشه می‌زدند آسان

میوه‌های کاج به زمین می‌افتادند و دانه‌های کاج در خاک ریشه کردند.

ابر، باران رساند و چندی بعد *** ده ما، نام یافت «کاجستان» ...

ابر و باران هم به دانه‌ها آب رساند و بعد از مدتی روستای ما «کاجستان» نام گرفت.

کاجستان که یکی از اشعار زیبا محمدجواد محبت است، به زیبایی مفهوم مهربانی و کمک به هم نوع را به خواننده منتقل می‌کند و به ما یاد می‌دهد که با دیگران مهربان باشیم.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب