معنی نیایش الهی فارسی دهم

معنی نیایش الهی فارسی دهم
معنی نیایش الهی فارسی دهم

الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می‌توانی.

خداوندا به حرمت آن نام که بندگان تو را دعا می‌کنند و بر حرمت آن صفات مقدسی که توصیف می‌شوی، ما را در یاب که بر همه چیز توانا هستی.

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم،‌ دارم.

خدایا! ناتوان و سرگردانم؛ شایستگی آنچه را که می‌دانم، ندارم و آنچه را که فکر می‌کنم می‌دانم در واقع نمی‌دانم و فاقد آن‌ها هستم.

الهی، در دل‌های ما جز تخم محبت مکار و بر جان‌های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار

خداوندا! دل‌های ما را کشتزار محبت‌ خودت قرار بده (در دل‌های ما به جز عشق و محبت خودت قرار نده) و بر جسم و روح ما جز لطف و بخشش خود حک نکن (نقش دیگری تصویر نکن).

و بر کشت‌های ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گیر و به کرم، پای‌دار.

و اعمال و رفتار ما را مشمول رحمت و عنایت خودت قرار بده. با لطف خود ما را یاری کن و با کرم و بخشش خود ما در راهت استوار نگه دار.

الهی، حجاب‌ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.

خدایا! موانعی که در راه وصال تو قرار دارد، از میان بردار و ما را به حال خویش واگذار نکن.

معنی لغات نیایش:

حرمت: احترام

عاجز: ناتوان

الطاف: جمع لطف، بخشش‌ها

مرحمت: مهربانی و لطف

کرم: بخشش


خواجه عبدالله انصاری، که با نام پیر هرات یا پیر انصار هم شناخته می‌شود، از عارفان بزرگ قرن پنجم است. پیر هرات یکی از چهره‌های شاخص گذشته محسوب می‌شود و یکی از دانشمندان و نوابغ خراسان است. نثری که خواندیم از آثار این عارف بزرگ بود.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب