دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش چهارم

در دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش سوم درباره دگرگونی یکی از واک های هام دبیره سخن گفتیم و کنون در این نوشته می خواهم به شما بگویم که برخی از واک ها هستند که از سوی چپ خودشان به هیچ واک دیگری نمی چسبند. این واک ها در نگاره زیر نشان داده شده اند که دَهنادین (به ترتیب) همسان ب - (پ - ف) - چ - غ - ن - و - ت - ک امروزی هستند. برای آگاهی از همه واک ها دبیره های ایرانی - هام دبیره - بخش یکم را بنگرید.

واک هایی که از سوی چپ به دیگر واک ها نمی چسبند.
واک هایی که از سوی چپ به دیگر واک ها نمی چسبند.

در نگاره زیر از بالا به پایین واژه های آب، آبان، بابا، مادر نوشته شده اند. این واژگاه آنهایی هستند که امروزه به کار می بریم.

واژه های آب، آبان، بابا و مادر
واژه های آب، آبان، بابا و مادر

در نگاره زیر واژه های باغ، غو، برف را نوشته ایم. این واژگاه آنهایی هستند که امروزه به کار می بریم.

واژه های  باغ، غو و برف
واژه های باغ، غو و برف
واژه غو به چم غوغا است.در نگاره زیر واژه های اهواز، چرا، نان را نوشته ایم. این واژگاه آنهایی هستند که امروزه به کار می بریم.

در نگاره زیر واژه های اهواز، چرا، نان را نوشته ایم. این واژگاه آنهایی هستند که امروزه به کار می بریم.

واژه های  اهواز، چرا و نان
واژه های اهواز، چرا و نان

گر این نوشته نامفهوم و گنگ و سخت و پیچیده بود، بَر من ببخشید چون من نه زبان شناسم و نه پهلوی خوان و نه می خواهم و نه می توانم پهلوی خوانی را یاد دهم چون کار من نیست، تنها می خواهم چیزی هایی را که آموخته ام با شما همرسانی کنم (به اشتراک می گذارم) تا انگیزه ای باشد برای شما تا به گفتار و سخن و هنر نیاکانمان آشنا شوید و آن را به دیگران نیز بگویید.

اگر می خواهید بدون گنگی پهلوی خوانی را بیاموزید، پیش نهاد می کنم آموزش های استاد فریدون جنیدی و نَسک ایشان را بخوانید زیرا هر آنچه گفتم از (فیلم ها و نَسک) ایشان بود. نَسک های دیگری نیز در بازار برای فروش است.

بارگیری «نامه پهلوانی» فریدون جنیدی

کانال یوتیوب: فیلم های آموزش پهلوی خوانی فریدون جنیدی - تارنمای: بنیاد نیشابور

زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» چاپ شد

پهلوی آسان: آموزش زبان فارسی میانه ساسانی - نشر اساطیر