از میان این همه نام چرا فقط این سه نام؟«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

از میان این همه نام چرا فقط این سه نام؟«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
چرا می گوییم«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؟چرا مثلاً نمی گویی...