آموزش نقد فیلم (1)

آموزش نقد فیلم (1)
چرا باید فیلمی را نقد کنیم؟ مگر فیلم خودش به تنهایی کافی نیست؟ نقد فیل...