خلاصه و معرفی مستند ایکسونامی (Xsounami)

خلاصه و معرفی مستند ایکسونامی (Xsounami)
اولین چیزی که دربارۀ مستند ایکسونامی شنیدیم این بود که مستندی دربارۀ ی...