اشتباهات رایج باسوادها (3): یک «جین» پیراهن، چند تا پیراهنه؟

پرسش: یک «جین» پیراهن، چند تا پیراهنه؟
- 6 تا؟
- 12 تا؟
جالبه براتون بگم هیچی!

هیچ واحد اندازه‌گیری به نام «جین» وجود نداره!

اصل واژه‌ی «دوجین» (ونه دو جین!) Dozen است به معنای 12 (از ریشه‌ی Douzaine فرانسوی) و همانطور که می‌بینید سرواژه‌ی Do در آن، همان عدد 2 فارسی نیست که بتوان آن را نصف کرد!
بنابراین یک جین و دو جین و سه جین و... هیچ معنایی ندارند!

برای واحد شمارش 6 تایی از «نیم دوجین» (Half-dozen) استفاده می‌شود.


https://virgool.io/@farhadarkani/molla-jiv3tdpc7clt
https://virgool.io/@farhadarkani/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-2-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C-x3tsn6eojvsf