مردم اسکرول نمیکنند (و دیگر افسانه ها درباره طول صفحه)

مردم اسکرول نمیکنند (و دیگر افسانه ها درباره طول صفحه)
این مقاله به سوال شما درباره اینکه "طول صفحه باید چقدر باشه" جواب میده