در ستایشِ «تنهایی»!

در ستایشِ «تنهایی»!
ما به قدری روزها و شب‌های خود را غرق کار و مشغله کرده‌ایم که گاهی پیدا...