حافظۀ مولکولی

حافظۀ مولکولی
‫ذخیرۀ اطلاعات بر روی DNAنویسنده: زهرا شیخ ابولیآیا زمانی را به خاطر د...