من و مریم - سوم: سوار اتوبوسیم!

من و مریم - سوم: سوار اتوبوسیم!
مهسا در خواب به خودش می‌لرزید. با صدای بلندی از جا پرید. پتو را کنار ز...