جمع علمی-ترویجی رستا در سال ۹۸

جمع علمی-ترویجی رستا در سال ۹۸
رستا یک جمع علمی-ترویجیه که در تلاشه در راستای گسترش علم در کشور قدم ب...