تاب آوری یعنی اقدام و انجام دادن تا داشتن چیزی

تاب آوری یعنی اقدام و انجام دادن تا داشتن چیزی
تاب‌آوری بیشتر به معنای چیزی انجام دادن است تا چیزی داشتن