فونتی که «خط پیرآموز» را جوان می‌کند!

فونتی که «خط پیرآموز» را جوان می‌کند!
«خط کوفی و خط پیرآموز شباهت زیادی در گردش و حرکات و پیوستگی با هم دارن...