باسقوط اتریوم به زیر ۱۰۰۰ دلار حمایت بعدی کجا خواهد بود

باسقوط اتریوم به زیر ۱۰۰۰ دلار حمایت بعدی کجا خواهد بود
با سقوط اتریوم به زیر ۱۰۰۰ دلار حمایت بعدی کجا خواهد بود :تحلیل زیر به...