#کمی_توجه

#کمی_توجه
طرح قشنگی کشیده بود. هر وقت چیزی می کشید نظر مرا هم می پرسید. من هم کل...